Aktualności

Rozpoczęcie budowy II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej

4.07.2012r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbyła się konferencja prasowa która poświęcona była trzem niezwykle istotnym i ważnym dla Gminy tematom: rozpoczęciu prac budowlanych II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej realizowanych w ramach projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II”, uzyskaniu Certyfikatu ISO 9001 dla Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz wydarzeniom zaplanowanym podczas festiwalu kulinarno – artystycznego Święta Karpia 2012.

W konferencji wzięli udział Zbigniew Biernat Burmistrz Zatora, Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze, Jacek Bielawski z Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o., Franciszek Fryc – wykonawca robót budowlanych ZSAG właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego „DROG-BUD”, Kazimierz Smyrak właściciel Zakładu Instalacyjnego KAZMAR, Artur Sikora właściciel Zakładu Elektroinstalacyjnego AS, a także kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, inwestorzy Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

 Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej odbyła się konferencja prasowa, natomiast druga część odbyła się w terenie na placu budowy II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika  z ulicą Stanisława Staszica.

Konferencję otworzył Burmistrz Zatora który przedstawił podstawowe założenia realizacji budowy II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

3.04.2012 w Urządzie Miejskim w Zatorze podpisano umowę na realizację II etapu budowy Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Inwestycja pt. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II”  MRPO.04.03.02-12-022-11

Gmina Zator w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała dotację w wysokości 3 690 699,75 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 4 613 374,70 zł.

Złożony wniosek dotyczył kompleksowego uzbrojenia usługowych terenów inwestycyjnych zatorskiej strefy tj. budowy drogi DL 4 – ul. Stanisława Staszica wraz z mediami (kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, woda, oświetlenie uliczne oraz przełożenie kolidującej linii napowietrznej na linie kablową ziemną).

26.06.2012r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”,  które reprezentowało konsorcjum budowy Zatorskiej Strefy.

W ramach umowy zostaną przeprowadzone prace budowlane prowadzące w rezultacie do kompleksowego dozbrojenia terenów SAG. Prace te polegać będą na budowie drogi lokalnej wraz z chodnikiem, budowie sieci głównej infrastruktury technicznej obejmującej kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieć oświetlenia elektrycznego oraz przebudowie linii elektroenergetycznej.

Inwestycja umożliwi udostępnienie w pełni uzbrojonych terenów usługowych Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 09. 2012r. Wartość robót wynosi 2 377 358, 29 zł

W Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej swoje inwestycje w Zatorze rozpoczęli: ZPHiU Witold Płoszczyca, Cordia Plus A.D. Sp.j., Lokas s.c., Argo-Hytos Polska sp. z o.o. Ekowafel sp.j. oraz Pro Eko sp. z o. o.
 
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II.

Powyższe zadanie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w styczniu 2011 r. pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator, w ramach którego wykonano m. in. :

  - 5.549,24 mb dróg,
  - 5 618,20 mb kanalizacji opadowej,
  - 3.919,20 mb kanalizacji sanitarnej,
  - 4.556 mb sieci wodociągowej,
  - sieć oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej SN na kablową, kanały teletechniczne, projekt budowy sieci gazowej.

Wartość tych robót wyniosła ok. 17,3 mln zł. Projekt jest dofinansowany w 80 % kosztów kwalifikowanych, ze środków europejskich w ramach MRPO.

Obecnie rozpoczynany projekt jest  kontynuacją (II etapem) opisanego wyżej zadania, rozszerzającego SAG o nowe uzbrojone tereny o pow. ok. 6,6 ha.

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące roboty:

- budowa drogi lokalnej DL-4 o dł. 662,5 mb i szer. 6 m,
- budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi DL-4 o dł. 662,5 mb i szer. 2 m,
- budowa sieci głównej infrastruktury technicznej, biegnącej w pasie DL-4, obejmującej: kanalizację    deszczową o dł. 714 mb, kanalizację  sanitarną o dł. 582 mb, sieć wodociągową o dł. 731 mb, sieć    oświetlenia  elektrycznego  dróg – 24 szt. Lamp,
- przebudowa kolidującej linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową, w tym doprowadzenie do    SAG; łączna długość  kabla–830 mb,
- zjazdy, przepusty, oznakowanie tymczasowe i docelowe, oraz wszelkie inne roboty i czynności    opisane w dokumentacji projektowej.

Wykonawcą (po rozstrzygnięci przetargu) jest dotychczasowa firma, tj. konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice. Wartość robót po przetargu - 2.377.358,29 zł. Termin wykonania – 30.09.2012 r.

Projekt jest dofinansowany w 80 % kosztów kwalifikowanych, ze środków europejskich w ramach MRPO.

Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia będzie kompleksowe uzbrojenie 40,00 ha pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, dróg wraz z uzbrojeniem w instalacje mediów.


Podczas konferencji zostały zaprezentowane także dwie niezwykle ważne informacje prasowe –  uzyskanie Certyfikatu Jakości Usług ISO przez Urząd Miejski w Zatorze którą przedstawiła Bogusłąwa Smreczyńska Sekretarz Zatora oraz informacja na temat wielkiego wydarzenia kulinarnego małopolski  Święta Karpia 2012, którą zaprezentowała Elżbieta Mostowik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze.

Druga część uroczystości związana była z rozpoczęciem prac budowlanych tzw. wbiciem pierwszej łopaty pod budowę II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej  Małopolski Zachodniej. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę Zatorskiej Strefy dokonali Zbigniew Biernat Burmistrz Zatora, Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze, Jacek Bielawski z Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz Franciszek Fryc – przedstawiciel konsorcjum budowy strefy.