O Projekcie

Umowa nr MRPO.04.03.02-12-388/09 na Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator.

W dniu 22 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął ostateczna decyzję i zatwierdził listę projektów w ramach kopowierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała dotację w wysokości 21.261.381,27zł. Koszt całkowity projektnkursu 11/2009/4.3.b dla Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Gmina Zator w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o u wynosi 27.395.275,40zł.Przedmiotowy projekt będzie realizowany w okresie od III kwartału 2010 roku do II kwartału 2012 roku i obejmował będzie III etapy realizacji. W swoim zakresie przewidziano kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej aby stworzyć korzystne warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Zator.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę drogi zbiorczej DZ-1;
- budowę dróg lokalnych: DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 (tylko część), DL-5 wraz z sieciami głównymi
   uzbrojenia terenu;
- przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej i drogi do Podolsza w związku
   z projektowaną kanalizacją opadową do odbiorników.
- Budowę sieci głównych infrastruktury technicznej projektu, biegnących w pasach projektowanych
  dróg, które obejmują:
- kanalizację sanitarną
- kanalizację opadową
- sieci wodociągowe
- sieci oświetlenia elektrycznego dróg
- Przebudowę sieci napowietrznej na kablową
- Przebudowę sieci teletechnicznej (w rejonie skrzyżowania Drogi Krajowej nr 44 z ulicą
  Kopernika (DL3).

Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia będzie kompleksowe uzbrojenie 30,00 ha pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby tej Strefy 30.266,08 m2 dróg, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby Strefy 5.549,24 mb dróg wraz z uzbrojeniem w instalacje mediów.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- budowę dróg gminnych DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 ( część drogi ), DL-5 klasy ‘’L’’
- budowę drogi gminnej zbiorczej DZ-1 klasy ‘’Z’’.
- przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej i drogi do Podolsza (w związku z projektowaną kanalizacją opadową do 
  odbiorników)
- budowę kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
  do istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu
- budowę kanalizacji opadowej Ø 300 ÷ Ø 1000 mm z separatorami, zbiornikiem odparowującym i odprowadzeniem
  do rowów
- budowę sieci wodociągowej powiązanej z istniejącymi sieciami wodociągowymi
- budowę sieci oświetlenia elektrycznego dróg
- przebudowę linii kablowych 15 KV napowietrznych na podziemn
- przebudowę teletechniki przy drodze krajowej DK 44
- przebudowę zbiornika odparowującego, rowu i ogrodzenia.

    Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy projekt Strefy nie obejmuje realizacji, sieci gazowej oraz teletechnicznej. W celu nadania projektowi kompleksowości, wzdłuż jezdni zaprojektowano trasy wszystkich głównych sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć gazowa, telekomunikacyjna, kable sieci energetycznej zasilania i oświetlenia oraz kanalizację sanitarną i opadową, w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia terenu.

Projektowane drogi posiadać będą nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości:

- DZ-1: 7 m- DL-1, DL-2, DL-3, DL-4: 6 m;
- DL-5 – 7 m,
- chodniki z kostki betonowej

W rejonie stref przemysłowych projektowane drogi DL-5, DL-4 i DL-3 posiadać będą docelowo jednostronne pasy postojowe o szerokości 3 m. Trasę drogi DL-5 poprowadzono w taki sposób aby ominąć aleję lipową, co uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

    Budowa kanalizacji opadowej:

Zakładana jest budowa kanalizacji opadowej (deszczowej) Ø 300 – 1000 mm, zlokalizowanej w pasach ruchu (pod nawierzchnią) projektowanych dróg (DZ-1, DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 i DL-5) oraz wzdłuż ul. Kolejowej (poza jezdnią i częściowo w pasie ruchu), ponadto przy drodze do Podolsza. Projektowana kanalizacja opadowa odprowadzać będzie wody do trzech odbiorników. Przed wprowadzeniem wód opadowych do odbiorników zostaną one oczyszczone do wskaźników normatywnych w projektowanych separatorach koalescencyjnych z bajpasem.

    Budowa kanalizacji sanitarnej

Zakładana jest budowa kanalizacji sanitarnejØ300 mm z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 300 przy ul. Kolejowej i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna przy ul. Kolejowej zostanie rozdzielona na sanitarną po istniejącej trasie (z wymianą studzienek i rur na nowe bez wymiany istniejących przyłączy) oraz nowoprojektowaną kanalizację opadową  800 mm z separatorami i odpływem do rowu Podlipki.
W celu umożliwienia podłączenia przyszłych odbiorców (inwestorów) bez konieczności rozkopywania nawierzchni zaprojektowano odgałęzienia poprzeczne (zakończone studzienkami) w pasie drogowym w rejonie przyszłych działek, na które będą podzielone strefy.

Budowa sieci wodociągowej

Przewiduje się rurociągi :
-magistralno-rozdzielcze Ø 150
- rozdzielcze Ø 100 oraz Ø 80

Projekt nie obejmuje przyłączy na działki położone w obrębie Strefy - jedynie punkty co ok. 100 m w strefie usługowej i co ok. 200 m w strefie przemysłowej, umożliwiające wykonanie przyłączy na działki bez konieczności rozkopywania istniejących dróg.

Projektowana sieć wodociągowa będzie zaopatrywać odbiorców w przyszłych strefach gospodarczych w wodę i w związku z tym trasy wodociągów poprowadzono w pasach projektowanych dróg, pod rozbieralną nawierzchnią chodników lub pod trawnikami. Projektowana sieć wodociągowa obejmuje także umieszczenie hydrantów. W rejonie granic przyszłych działek zaprojektowano odgałęzienie poprzeczne zakończone zasuwami dla przyszłych odbiorców.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budowę oświetlenia ulicznego poprzez ułożenie kabli doziemnych oraz zabudowę słupów oświetleniowych.Dla ułatwienia kolejnych podłączeń bez konieczności przekopywania nawierzchni drogowych zaprojektowano co pewien czas poprzeczne odgałęzienia zakończone studniami teletechnicznymi.

    Budowa drogi gminnej zbiorczej DZ-1


Wybudowana zostanie droga gminna zbiorcza DZ-1 będąca przedłużeniem istniejącej ul. Jana Pawła II i łączącej się z ul. Bugajską - drogą powiatową nr K 1812 . Zaprojektowano także jednostronny chodnik.


    Budowa dróg lokalnych DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5

Droga lokalna DL-1 wykonana z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Przy drodze zaprojektowano pas postojowy długości 100 m i szerokości 3 m.
Droga lokalna DL-2 – wykonana z asfaltobetonu. Droga zaprojektowana została z jednostronnym chodnikiem 2 m oraz pasem postojowym długości 100 m i szerokości 3 m.


Budowa drogi lokalnej DL-3, polegająca na przebudowie nawierzchni istniejącej ulicy (droga z asfaltobetonu) z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Przebudowa ulicy Kopernika rozpoczyna się w odległości 8 m od drogi krajowej nr 44 (ul. Oświęcimska) a kończy na włączeniu do drogi DL-4.

Droga lokalna DL-4 -  wykonana z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Droga obsługiwać będzie przyszłe strefy usługowe.

Droga lokalna DL-5 - z jednostronnym pasem postojowym o szerokości 3 m i długości 100 m. Droga będzie łączyć drogę DZ-1, przecinać ul. Kopernika (wyłączoną z ruchu i zlikwidowaną w rejonie skrzyżowania z obwodnicą) i dochodzącą do drogi gminnej od szosy Oświęcim do gosp. Podlipki. Włączenie drogi DL-5 do ronda przy ul. Oświęcimskiej opracowuje GDDKiA Oddział w Krakowie.