Pomoc Publiczna

Ulgi, preferencje i atuty

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zatorze uprawnia do korzystania z pomocy publicznej. Formą pomocy publicznej jest zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu odzyskania 50% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw uprawnione są do odzyskania aż 70% i 60% nakładów inwestycyjnych.
Od 1 lipca 2014r. ulega zmniejszeniu intensywność pomocy regionalnej. Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw uprawnione będą do odzyskania o 15 % mniej tj. 55% i 45% nakładów inwestycyjnych. Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:
• z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy
• z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

Kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2026 roku. Podstrefa w Zatorze dzięki swojemu położeniu jest przyjaznym miejscem dla inwestorów i do współpracy zarówno dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Inwestując w Strefie  ktywności Gospodarczej w Zatorze – Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zezwolenia na działalność w strefie dostępne są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 232 poz. 1548)

Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie wydawane są przez zarządzającego strefą z uwzględnieniem następujące kryteriów:
• stopień innowacyjności technologii planowanych przedsięwzięć
• przedmiot i zakres działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez oferenta oraz działalności, jaką planuje on podjąć w strefie
• wartość planowanych inwestycji i warunki ich realizacji (warunkiem uzyskania zezwolenia jest zainwestowanie co najmniej kwoty 100 000 euro)
• deklarowany udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury na terenie strefy
• możliwa współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w strefie i jej otoczeniu
• zgodność planowanej działalności z celami rozwoju strefy
• stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony
• możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami w projektach badawczych i edukacyjnych.

Gmina Zator posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zatorze nr XVI/96/07 z dnia 27.12.2007r. którego zapisami objęto również obszar SSE MZ w Zatorze. Możliwość dostosowania infrastruktury do potrzeb inwestora


   W  Strefie Aktywnośći Gospodarczej w Zatorze, przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:

- zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
- działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
- darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości