O Strefie

W latach 2009-2012 oddajemy inwesto rom blisko 40 ha w pełni uzbrojonych infrastrukturalnie terenów z zaprojektowanym dogodnym rozwiązaniem komunikacyjnym, w tym 30 ha na działalność przemysłową i 8 ha pod usługi. Wydzielone 4,9 ha zatorskiej strefy zos tało włączone w Specjalną Strefą Ekonomiczną, podstrefę Krakowskiego Parku Technolo gicznego Sp. z o.o. Docelowo SAG-SSE Zator obejmie ponad 100 ha terenów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy lokujący u nas swoje firmy na starcie otrzymają zintegrowany pakiet pomocy publicznej, składający się ze zwolnień i ulg lo kalnych oraz preferencji krajowych.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze są:

Drogi

• Droga nr DK 44
• Droga nr DK 28
• Droga Lokalna DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5 wraz z sieciami głównymi uzbrojenia terenu
• Droga lokalna zbiorcza DZ-1


Linia kolejowa

• linia kolejowa - PKP Zator
• Nr 94; pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa relacji Oświęcim – Zator – Skawina – Kraków Płaszów, prowadząca ruch towarowo – pasażerski


Zasilanie


• Głównym punktem zasilania (GPZ) jest stacja transformatorowa 110/15 kV ZATOR,
• Dostępna moc - w zależności od bieżących potrzeb


Wodociągi

Długość sieci wodociągowej oszacowano na L= 6700 m.
Przewiduje się rurociągi :
• magistralno-rozdzielcze ∅ 150
• rozdzielcze o ∅ 100 oraz ∅ 80


Kanalizacja opadowa i sanitarna

• średnica rury - ∅ 300 mm
• oczyszczalni ścieków - biologiczne / mechaniczne w odległości ok. 4 km


Telekomunikacja

• Liczba dostępnych linii - w zależności od bieżących potrzeb.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Możliwość wykorzystania wielu telekomunikacyjnych opcji, m.in.: DSL, ISDN, WLAN Hot Spot, GSM.


Gaz


w zależności od bieżących potrzeb inwestora