SAG I

Umowy nr MRPO.04.03.02-12-388/09 na Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator.

W dniu 22 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego podjął ostateczna decyzję i zatwierdził listę projektów w ramach konkursu 11/2009/4.3.b dla Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Gmina Zator w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała dotację w wysokości 21.261.381,27zł. Koszt całkowity projektu wynosi 27.395.275,40zł.Przedmiotowy projekt będzie realizowany w okresie od III kwartału 2010 roku do II kwartału 2012 roku i obejmował będzie III etapy realizacji. W swoim zakresie przewidziano kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej aby stworzyć korzystne warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Zator.

Przedsięwzięcie obejmuje:

 • budowę drogi zbiorczej DZ-1;
 • budowę dróg lokalnych: DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 (tylko część), DL-5 wraz z sieciami głównymi uzbrojenia terenu;
 • przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej i drogi do Podolsza w związku
  z projektowaną kanalizacją opadową do odbiorników.
 • Budowę sieci głównych infrastruktury technicznej projektu, biegnących w pasach projektowanych dróg, które obejmują:
 • kanalizację sanitarną
 • kanalizację opadową
 • sieci wodociągowe
 • sieci oświetlenia elektrycznego dróg
 • Przebudowę sieci napowietrznej na kablową
 • Przebudowę sieci teletechnicznej (w rejonie skrzyżowania Drogi Krajowej nr 44 z ulicą Kopernika (DL3). 

Bezpośrednim materialnym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia będzie kompleksowe uzbrojenie 30,00 ha pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby tej Strefy 30.266,08 m2 dróg, wybudowanie i przebudowanie na potrzeby Strefy 5.549,24 mb dróg wraz z uzbrojeniem w instalacje mediów.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę dróg gminnych DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 ( część drogi ), DL-5 klasy ‘’L’’
 • budowę drogi gminnej zbiorczej DZ-1 klasy ‘’Z’’.
 • przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej i drogi do Podolsza (w związku z projektowaną kanalizacją opadową do odbiorników)
 • budowę kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu
 • budowę kanalizacji opadowej Ø 300 ÷ Ø 1000 mm z separatorami, zbiornikiem odparowującym i odprowadzeniem do rowów
 • budowę sieci wodociągowej powiązanej z istniejącymi sieciami wodociągowymi
 • budowę sieci oświetlenia elektrycznego dróg
 • przebudowę linii kablowych 15 KV napowietrznych na podziemne
 • przebudowę teletechniki przy drodze krajowej DK 44
 • przebudowę zbiornika odparowującego, rowu i ogrodzenia.

Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy projekt Strefy nie obejmuje realizacji, sieci gazowej oraz teletechnicznej. W celu nadania projektowi kompleksowości, wzdłuż jezdni zaprojektowano trasy wszystkich głównych sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, sieć gazowa, telekomunikacyjna, kable sieci energetycznej zasilania i oświetlenia oraz kanalizację sanitarną i opadową, w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia terenu.

Projektowane drogi posiadać będą nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości:

 • DZ-1: 7 m
 • DL-1, DL-2, DL-3, DL-4: 6 m;
 • DL-5 – 7 m,
 • chodniki z kostki betonowej o szerokości 2.0 m
 • chodniki o szerokości 2,50 m z kostki betonowej oraz tłucznia przy drogach DL oraz DZ-1.

W rejonie stref przemysłowych projektowane drogi DL-5, DL-4 i DL-3 posiadać będą docelowo jednostronne pasy postojowe o szerokości 3 m wykonane z tłucznia. Trasę drogi DL-5 poprowadzono w taki sposób aby ominąć aleję lipową, co uzgodniono z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Budowa kanalizacji opadowej

Zakładana jest budowa kanalizacji opadowej (deszczowej) Æ 300 – 1000 mm, zlokalizowanej w pasach ruchu (pod nawierzchnią) projektowanych dróg (DZ-1, DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 i DL-5) oraz wzdłuż ul. Kolejowej (poza jezdnią i częściowo w pasie ruchu), ponadto przy drodze do Podolsza. Długość kanalizacji opadowej wyniesie 5 618,20 m. Projektowana kanalizacja opadowa odprowadzać będzie wody do trzech odbiorników. Przed wprowadzeniem wód opadowych do odbiorników zostaną one oczyszczone do wskaźników normatywnych w projektowanych separatorach koalescencyjnych z bajpasem.  

Budowa kanalizacji sanitarnej

Zakładana jest budowa kanalizacji sanitarnej Æ 300 mm z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej Æ 300 przy ul. Kolejowej i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Podolszu. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna przy ul. Kolejowej zostanie rozdzielona na sanitarną po istniejącej trasie (z wymianą studzienek i rur na nowe bez wymiany istniejących przyłączy) oraz nowoprojektowaną kanalizację opadową Æ 800 mm z separatorami i odpływem do rowu Podlipki. Długość kanalizacji sanitarnej wynosi 3.919,20 m.

W celu umożliwienia podłączenia przyszłych odbiorców (inwestorów) bez konieczności rozkopywania nawierzchni zaprojektowano odgałęzienia poprzeczne (zakończone studzienkami) w pasie drogowym w rejonie przyszłych działek, na które będą podzielone strefy.  

Budowa sieci wodociągowej

Długość projektowanej sieci wodociągowej oszacowano na 4.556 m.

Przewiduje się rurociągi :

 • magistralno-rozdzielcze Æ 150
 • rozdzielcze Æ 100 oraz Æ 80

Projekt nie obejmuje przyłączy na działki położone w obrębie Strefy - jedynie punkty co ok. 100 m w strefie usługowej i co ok. 200 m w strefie przemysłowej, umożliwiające wykonanie przyłączy na działki bez konieczności rozkopywania istniejących dróg.

Projektowana sieć wodociągowa będzie zaopatrywać odbiorców w przyszłych strefach gospodarczych w wodę i w związku z tym trasy wodociągów poprowadzono w pasach projektowanych dróg, pod rozbieralną nawierzchnią chodników lub pod trawnikami. Projektowana sieć wodociągowa obejmuje także umieszczenie hydrantów. W rejonie granic przyszłych działek zaprojektowano odgałęzienie poprzeczne zakończone zasuwami dla przyszłych odbiorców.  

Budowa oświetlenia ulicznego

Budowę oświetlenia ulicznego poprzez ułożenie kabli doziemnych oraz zabudowę słupów oświetleniowych.

Dla ułatwienia kolejnych podłączeń bez konieczności przekopywania nawierzchni drogowych zaprojektowano co pewien czas poprzeczne odgałęzienia zakończone studniami teletechnicznymi.

Budowa drogi gminnej zbiorczej DZ-1 

Wybudowana zostanie droga gminna zbiorcza DZ-1 będąca przedłużeniem istniejącej ul. Jana Pawła II i łączącej się z ul. Bugajską - drogą powiatową nr K 1812 .

Zaprojektowana długość drogi DZ-1 wynosi 651 m, jej szerokość - 7 m. Zaprojektowano także jednostronny chodnik o szerokości 2,50 m do skrzyżowania z drogą DL-5.  

Budowa dróg lokalnych DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5  

Droga lokalna DL-1 - o długości 793,08 m i szerokości 6 m. Wykonana z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i nawierzchni utwardzonej żwirem. Przy drodze zaprojektowano pas postojowy długości 100 m i szerokości 3 m o nawierzchni tłuczniowej.

Droga lokalna DL-2o długości 482,14 m i szerokości 6 m, wykonana z asfaltobetonu. Droga zaprojektowana została z jednostronnym chodnikiem 2 m o nawierzchni żwirowej oraz pasem postojowym długości 100 m i szerokości 3 m, o nawierzchni tłuczniowej w I etapie budowy, zaś docelowo z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

Budowa drogi lokalnej DL-3, polegająca na przebudowie nawierzchni istniejącej ulicy Kopernika o długości 504, 41 m i szerokości 6 m (droga z asfaltobetonu) z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm. Przebudowa ulicy Kopernika rozpoczyna się w odległości 8 m od drogi krajowej nr 44 (ul. Oświęcimska) a kończy na włączeniu do drogi DL-4. Odcinek C1 do C-2 będzie zlikwidowany ze względu na projektowaną obwodnicę.

Droga lokalna DL-4 - o długości 210 mb i szerokości 6 m, wykonana z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Droga obsługiwać będzie przyszłe strefy usługowe.

Droga lokalna DL-5 - o długości 1584,08 mb i szerokości 7 m
z jednostronnym pasem postojowym o szerokości 3 m i długości 100 m. Wykonana z nawierzchni tłuczniowej. Droga będzie łączyć drogę DZ-1, przecinać ul. Kopernika (wyłączoną z ruchu i zlikwidowaną w rejonie skrzyżowania z obwodnicą) i dochodzącą do drogi gminnej od szosy Oświęcim do gosp. Podlipki. Włączenie drogi DL-5 do ronda przy ul. Oświęcimskiej opracowuje GDDKiA Oddział w Krakowie.
 

Przebudowa częściowa ul. Kolejowej 

Ta część przedsięwzięcia obejmie przebudowę częściową nawierzchni ul. Kolejowej w związku z projektowaną kanalizacją opadową Æ 800 w pasie ruchu oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej Æ 300 bez przebudowy przyłączy do posesji, budową kanalizacji teletechnicznej - odcinek od ul. Kolejowej do ul. Kopernika ( odcinek P-Ł ) w Zatorze. 

Przebudowa nawierzchni drogi do Podolsza  

Przebudowa nawierzchni drogi do Podolsza od istniejącej drogi krajowej nr 44
(ul. Oświęcimskiej) do końca projektowanej kanalizacji odpływowej ze zbiornika odparowującego. Zakładana jest budowa przepustu
Æ 80 cm pod drogą do Podolsza (w rejonie projektowanego zbiornika odparowującego) oraz pogłębienie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych w związku z odprowadzeniem wód opadowych ze zbiornika do rowu przydrożnego.  

Tabela 1: Nawierzchnie budowanych i przebudowywanych dróg

 

Oznaczenie drogi

Nawierzchnia drogi

Szerokość/długość

Powierzchnia (m2)

Powierzchnia w liniach rozgraniczających

DZ-1

Droga-asfaltobeton

Chodnik – kostka betonowa

7 x 651,78

2,5 x 651,78

4562,46

 

1629,45

13035,60

DL-1

Droga – asfaltobeton

Chodnik o nawierzchni utwardzonej

Parking z kostki betonowej

6 x 788,93

2 x 788,93

 

3 x 106

4733,58

1577,86

 

318

11833,95

DL-2

Droga-asfaltobeton

Chodnik o nawierzchni utwardzonej

Parking z kostki betonowej

6,0 x 493,22

2 x 493,22

 

3 x 106

2959,32

986,44

 

318

7398,30

DL-3

Droga-asfaltobeton

Chodnik

Odcinek L-K (dwustronny)

6 x 504,45

2 x 504,45

2 x 75

3026,70

1008,90

150

7566,78

DL-4

Droga-asfaltobeton

Odcinek D1-C1 (chodnik)

6 x 210,0

2x 208

1260,00

416

3150,00

DL-5

Droga-asfaltobeton

Chodnik o nawierzchni utwardzonej

Parking z kostki betonowej

7 x 1584,86

2 x 1584,86

 

3 x 106

11094,02

3169,72

 

318

31697,20

Ul. Kolejowa

Nawierzchnia z asfaltobetonu

3 x 300

6 x 90

900

540

4680

Droga do Podolsza

Nawierzchnia tłuczniowa

3,5 x 340

1190

5100