Specjalna Strefa Ekonomiczna

 Co to jest Specjalna strefa ekonomiczna (SSE)?

- to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).


Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu  rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.
Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny, spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną. Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy.

Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w Województwie Małopolskim wynosi 70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50 %.  Od 1 lipca 2014r. ulega zmniejszeniu intensywność pomocy regionalnej. Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw uprawnione będą do odzyskania o 15 % mniej tj. 55% i 45% nakładów inwestycyjnych.
Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria - zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

- z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego

- z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy

Nowa inwestycja:

inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa , które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym jest nabywane przez niezależnego inwestora.


Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami:

Przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
Nowo zatrudnieni pracownicy to pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia, z związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od jej zakończenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.


Administracyjno-prawną podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, które wydaje Zarząd SSE.

Przykład obliczania wysokości przysługującej inwestorowi pomocy publicznej obrazuje poniższa tabelka.

Nakłady inwestycyjne (PLN)

Nowe miejsca pracy

1. Grunt                                     3 mln

2. Budynek                              10 mln

3. Inne środki trwałe            11 mln

1.M-czne koszty pracy (brutto)     2 000 zł

2. Nowe miejsca pracy                      100

3. 2 lata = 24 m-ce                             24

Razem (1+2+3)                     24 mln

Razem (1x2x3)                                   4,8 mln

Pomoc publiczna (50%)      12 mln

Pomoc publiczna (60%)     14,4 mln

Pomoc publiczna (70%)     16,8 mln

Pomoc publiczna (50%)                    2,4 mln

Pomoc publiczna (60%)                    2,8 mln

Pomoc publiczna (70%)                    3,36 mln


W powyższy sposób obliczona kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2020 roku. Można więc powiedzieć, że przedsiębiorca de facto nie płaci podatku dochodowego w ogóle, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.