Procedura sprzedaży nieruchomości

 Procedura sprzedaży nieruchomości


1.            Podjęcie Uchwały lub wydanie zarządzenia o sprzedaży

2.            Wycena nieruchomośc.

3.          
Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży –               okres 21 dni zgodnie jednak z ustawą, termin do złożenia wniosku przez osoby, k
        którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
        ust.1 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin ten może być krótszy niż 6 tygodni.
        Licząc od dnia wywieszenia wykazu. Informacja o wykazie musi być podana w prasie.


4.            W związku z powyższym ogłoszenie o przetargu może być sporządzone dopiero po upływie  
         co najmniej 6 tygodni.


5.            Przetarg przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, a 
         przede wszystkim przepisami rozporządzenia do ustawy z dnia 14 września 2004. w sprawie
         sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.


6.            Burmistrz podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni
         przed wyznaczonym terminem przetargu


7.            W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż
         równowartość 100 000 euro ogłoszenie ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o
         zasięgu obejmującym powiat (co najmniej), gdzie nieruchomość się znajduje.


8.            Konieczność publikacji każdego ogłoszenia w internecie.

Cały okres postępowania nie zawiera prac geodezyjnych.